Jesteś tutaj
Start > Forumowicze posty piszą... > Przedłużenie gwarancji po 3 latach – Ubezpieczenie NISSAN 5*

Przedłużenie gwarancji po 3 latach – Ubezpieczenie NISSAN 5*

4. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES UBEZPIECZENIA

4.1 Umowa ubezpieczenia Nissan 5* PG obejmuje:

(i) awarię mechaniczną

Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na dodatkowy okres czasu i/lub limit przebiegu Pojazdu w kilometrach ponad ten pokrywany przez Gwarancję Fabryczną zgodnie z Certyfikatem.

4.2 Awaria mechaniczna

(1) Ubezpieczenie w zakresie awarii mechanicznej obejmuje Koszty Naprawy lub, wedle wyboru Ubezpieczyciela, Koszty Wymiany, powstałe w wyniku Awarii Pojazdu, zgodnie z treścią OWU.

(2) Komponentami ubezpieczonymi od awarii mechanicznej, są wyłącznie te Komponenty, które zostały wymienione poniżej. Wszelkie oleje lub płyny potrzebne do naprawy lub wymiany poniższych Komponentów są również objęte ubezpieczeniem. Poniższe Komponenty objęte są ubezpieczeniem od awarii mechanicznej:

a) Klimatyzacja: sprężarka, skraplacz i parownik, z wyłączeniem przewodów sztywnych, przewodów elastycznych, filtrów i czynnika chłodniczego, chyba że są wymagane z powodu uszkodzenia komponentu objętego ubezpieczeniem;

b) Układ hamulcowy i ABS: wszystkie komponenty, z wyłączeniem materiałów okładzin ciernych, tarcz i bębnów hamulcowych;

c) Zamek centralny: silniki elektryczne i jednostka sterująca, z wyłączeniem pilotów sterujących, kluczyków, kluczyków z nadajnikiem oraz bębenków zamków;

d) Komputery: jednostki sterujące, czujniki i wszystkie sterowniki, z wyłączeniem wymiany wiązek przewodów elektrycznych;

e) Układ chłodzenia: pompa wodna, chłodnica, termostat, z wyłączeniem płynu chłodzącego, przewodów sztywnych i przewodów elastycznych;

f) Półosie napędowe: półosie napędowe układów 4×2 i 4×4, wały napędowe oraz komponenty, z wyłączeniem osłon równobieżnych przegubów napędowych;

g) Osie i przekładnie główne: mechanizmy różnicowe i koła zębate przekładni, wszystkie komponenty smarowane wewnętrznie, osie i obudowy osi, z wyłączeniem elementów mocowania;

h) Elementy elektryczne: silniki elektryczne, czujniki oraz naprawy przewodów elektrycznych;

i) Silnik: wszystkie elementy smarowane wewnętrznie, łańcuch napędu rozrządu i prowadnice, kolektor ssący i wydechowy, głowica silnika, blok silnika i pokrywa zaworów, z wyłączeniem pasków klinowych/napędu osprzętu silnika, poduszek mocowania silnika i poduszek ramy pomocniczej, przewodów sztywnych i elastycznych, świec zapłonowych, świec żarowych, filtrów oraz olejów, płynów, chłodziw lub smarów, chyba że są wymagane z powodu uszkodzenia komponentu objętego ubezpieczeniem;

j) Układ paliwowy: pompa wtryskowa, wtryskiwacze paliwa, sterowniki, szyna paliwowa i przewody wysokociśnieniowe paliwa, z wyłączeniem zbiornika paliwa;

k) Przyrządy kierowcy i wskaźniki: włączniki, jednostki sterujące, z wyłączeniem prędkościomierza/licznika przebiegu (km/mile), sprzętu audio i nawigacji oraz okna dachowego;

l) Skrzynia biegów: wszystkie komponenty smarowane wewnętrznie, obudowa, mechanizm zmiany biegów, z wyłączeniem tarczy ciernej sprzęgła, docisku sprzęgła, łożyska wyciskowego/współosiowego siłownika sprzęgła oraz poduszek mocowania skrzyni biegów

m) Automatyczna skrzynia biegów: wszystkie komponenty smarowane wewnętrznie, obudowa, mechanizm selektora, przekładnia hydrokinetyczna, z wyłączeniem poduszek mocowania skrzyni biegów;

n) Układ ogrzewania: rdzeń nagrzewnicy, sterowniki i silnik dmuchawy, z wyłączeniem nagrzewnicy PTC;

o) Układ kierowniczy: przekładnia kierownicza, pompa, kolumna kierownicza z przegubami oraz drążki, z wyłączeniem przewodów sztywnych i uszczelniaczy obudowy przekładni;

p) Zawieszenie: drążek stabilizatora, sprężyny, wahacze, drążki zawieszenia przedniego i tylnego, z wyłączeniem tulei gumowo-metalowych, tulei stabilizatora, łączników stabilizatora, amortyzatorów i kolumn zawieszenia;

q) Turbosprężarka: turbosprężarka, elektromagnetyczny zawór upustowy i silnik elektryczny, chłodnica powietrza, z wyłączeniem przewodów dolotowych sztywnych i elastycznych;

r) Łożyska kół: wszystkie łożyska i piasty kół;

s) Układ kontroli emisji spalin: wszystkie czujniki, zawór EGR i przepustnica wydechu, z wyłączeniem filtra DPF, katalizatorów i układu wydechowego

 

7. WYŁĄCZENIA (CO NIE JEST OBJĘTE UMOWĄ UBEZPIECZENIA NISSAN 5* PG)

7.1 Umowa ubezpieczenia Nissan 5* PG nie pokrywa:

(1) Wymian, napraw lub remontów będących wynikiem Normalnego Zużycia Komponentów ani Zużytego Komponentu, niezależnie od tego, czy był on objęty Umową ubezpieczenia Nissan 5* PG czy nie;

(2) Pojazdów:

a) które zostały przerobione w jakikolwiek sposób, niezależnie od tego czy zgodnie z wymogami producenta czy nie, lub

b) które nie są fabrycznie zgodne z Europejską specyfikacją, lub c) które zostały wyrejestrowane, lub

d) które zostały uprzednio skradzione, choćby zostały odzyskane, lub

e) które znajdują się w tymczasowym bądź jakimkolwiek innym (związanym z wymianą bądź zakupem w celu odsprzedaży) posiadaniu przedsiębiorstwa utworzonego w celu prowadzenia sprzedaży lub serwisu samochodów, lub

f) które – z jakiegokolwiek powodu – nie były objęte Gwarancją Fabryczną w momencie złożenia Deklaracji Przystąpienia, lub do których ochrona z Gwarancji Fabrycznej wygasła przed rozpoczęciem Ochrony ubezpieczeniowej ustalonym w Certyfikacie, lub

g) które zostały wycofane z eksploatacji przed datą rozpoczęcia Ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w Certyfikacie, lub

h) które były używane w zawodach lub wyprawach poszukiwawczych (innych niż poszukiwanie skarbów), w rajdach, wyścigach, jako pojazdy narzucające tempo jazdy w wyścigach tzw. pace-making, w jazdach terenowych, jako pojazdy wypożyczane krótko i długoterminowo lub jako nagrody, w szkołach nauki jazdy, taksówki bądź samochody do przewozów osobowych tzw. mini cabs, pojazdy użyteczności publicznej, w tym, jako samochody policyjne, karetki pogotowia, samochody straży pożarnej i wojska, chyba że Ubezpieczyciel wyrazi na to zgodę;

(3) Kosztów Napraw lub Kosztów Wymiany Komponentów:

a) które były wadliwe bądź uległy awarii przed rozpoczęciem Ochrony ubezpieczeniowej, lub

b) których naprawa, wymiana, strata, uszkodzenie bądź inne zobowiązanie z tym związane mogą być wymagalne na podstawie jakiejkolwiek innej gwarancji bądź polisy ubezpieczeniowej, w odniesieniu do kwoty świadczenia ubezpieczeniowego przekraczającej wartość Kosztów Naprawy lub Kosztów Wymiany Komponentów objętych niniejszą ochroną, lub

c) których poniesienie było konieczne wskutek wadliwego projektu, wady fabrycznej bądź Kampanii serwisowej/przywoławczej producenta, lub

d) których jakiekolwiek uszkodzenie spowodowane zostało winą, zaniedbaniem lub brakiem doświadczenia kierowcy, albo niewłaściwym użytkowaniem Pojazdu (przeładowanie, udział we współzawodnictwie wszelkiego rodzaju, przekraczanie dozwolonej prędkości obrotowej silnika, itp.), lub

e) których części zostały wymienione bądź regulowane w celu osiągnięcia pozytywnego wyniku okresowego Badania Technicznego Pojazdu, czy innych kontroli urzędowych o tym samym charakterze;

f) jeśli Awaria była spowodowana bądź wystąpiła wskutek modyfikacji niezgodnych z oryginalnymi specyfikacjami producenta, któregokolwiek z akcesoriów bądź sprzętu niezainstalowanego i dostarczonego wraz z Pojazdem w chwili jego produkcji;

(4) Uszkodzeń Pojazdu bądź jego Komponentu(-ów) spowodowanych wypadkiem, pożarem, kradzieżą, usiłowaniem kradzieży, zderzeniem, jakimkolwiek wypadkiem drogowym, przypadkowym uszkodzeniem w czasie holowania, uszkodzeniem przez wodę, aktami wandalizmu, wybuchem, klęską żywiołową, burzą, powodzią, działaniami wojennymi, niepokojami społecznymi, siłą wyższą, uszkodzeniem fizycznym/mechanicznym, rozbitymi szybami bądź jakimikolwiek innymi czynnikami zewnętrznymi;

(5) Usterek lub uszkodzeń spowodowanych:

a) holowaniem przyczepy bądź innego pojazdu, którego parametry przekraczają parametry zalecane przez Nissan lub którego masa przekracza maksymalną Masę Całkowitą Pojazdu;

b) korzystaniem z Pojazdu w czasie popełniania czynu przestępczego;

c) rdzą bądź korozją;

(6) Jakichkolwiek strat, obniżenia wartości, utraty dochodu (wynikających, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, z Awarii objętej bądź nieobjętej niniejszym ubezpieczeniem);

(7) Elementów, które są przedmiotem Kampanii serwisowej/przywoławczej producenta;

(8) Przeglądów okresowych i zalecanych regularnych czynności obsługowych,

czynności regulacyjnych silnika;

(9) Opon, kół, wyważania kół i ich geometrii;

(10) Zalania wodą i przecieków, nieszczelności, tzw. szumu wiatru, pisków, stukania ani też ich napraw;

(11) Pasowania lub regulacji elementów lub części, które zwykle nie są związane z wymianą części, np wymianą drzwi, pokrywy silnika, lub pokrywy/drzwi bagażnika;

(12) Czynności serwisowych związanych z obsługą/wymianą między innymi: żarówek, lamp, świateł i soczewek, bezpieczników, świec zapłonowych, przewodów zapłonowych, korków, piór wycieraczek, dysz spryskiwaczy, filtrów, pasków klinowych/napędu osprzętu silnika, płynów niezamarzających, smarów, olejów ani paliw. Oleje i smary są jednak objęte ubezpieczeniem jeśli ich wymiana jest niezbędna wskutek Awarii samego Komponentu, która stanowi część uzasadnionego roszczenia uznanego przez Ubezpieczyciela;

(13) Wszystkich szkód lub wadliwego działania i skutków z nich wynikających, o których powiadomiono Ubezpieczonego w chwili przeprowadzania przeglądu Pojazdu (okresowego przeglądu technicznego) i które nie zostały naprawione przed Awarią;

(14) Opłat na rzecz Dealera przekraczających wysokość Ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy ubezpieczenia Nissan 5* PG (zgodnie z sekcją 9.2);

(15) Jakiejkolwiek formy wtórnej straty ani uszkodzenia komponentu, który nie był objęty ochroną lub został z niej wyłączony;

(16) Jakiejkolwiek deprecjacji lub obniżenia wartości Pojazdu;

(17) Wadliwego wykonawstwa, materiałów lub napraw, których koszty zostały pokryte przez Ubezpieczyciela w imieniu Ubezpieczonego;

(18) Usług świadczonych bez stosownej uprzedniej zgody wydanej zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU;

(19) Wposażenia dodatkowego, które nie zostało zainstalowane fabrycznie;

(20) Komponentów niewymienionych w sekcji 4.2 (2) powyżej, które nie zostały objęte

Ochroną ubezpieczeniową, w tym, między innymi:

a) Nadwozie, powłoka lakierowa, szyby, poszycia tapicerskie, fotele i ich elementy regulacyjne, dywaniki, uszczelki okien i drzwi, poszycia drzwi, poszycia boczne i elementy wykończenia, elementy galwanizowane i chromowane, pióra wycieraczek, uszczelki elementów nadwozia, masy uszczelniające nadwozia, okno dachowe, dach składany kabrioletu, zamki, kluczyki i bębenki zamków;

b) Anteny, sprzęt audio i nawigacja, w tym głośniki, odtwarzacze CD i DVD;

c) Uzupełnianie lub wymiana olejów, płynów, chłodziw i smarów;

d) Akumulatory, elementy nagrzewnicy PTC, wiązki przewodów elektrycznych;

e) Układy wydechowe, filtry DPF, zbiorniki paliwa, katalizatory, przewody dolotowe sztywne i elastyczne;

f) Materiały okładzin ciernych, tarcze i bębny hamulcowe;

g) Tarcza cierna sprzęgła, docisk sprzęgła, łożysko wyciskowe/współosiowy siłownik sprzęgła oraz poduszki mocowania skrzyni biegów;

h) Aktywowane poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa;

i) Kolumny zawieszenia i amortyzatory, tuleje gumowo-metalowe zawieszenia, tuleje stabilizatora, wahacze i drążki zawieszenia, poduszki ramy pomocniczej oraz poduszki mocowania silnika;

j) Koła i opony, zawory powietrza, czujniki ciśnienia w oponach, pomiar/regulacja geometrii kół oraz wyważanie kół;

k) Bezpieczniki, wszystkie światła i soczewki, żarówki, oporniki przetwornic lamp wyładowczych oraz płytki obwodów drukowanych tworzące elementy lamp;

l) Lusterka i zwierciadła lusterek;

m) Paski napędu osprzętu, przewody sztywne i elastyczne różnego rodzaju.

Czytaj na Forum ->

Dodaj komentarz

Nie jestem robotem.


Top